Reklama Reklama

Zestaw do badania mowy, języka, komunikacji i artykulacji

Zestaw do badania mowy, języka, komunikacji i artykulacji

Zestaw do badania  mowy, języka, komunikacji językowej i artykulacji - PODSTAWOWY. Badanie zachowań komunikacyjnych oraz rozumienie  i budowanie komunikacji językowej wymaga od logopedy umiejętności tworzenia naturalnych sytuacji oraz reagowania na zachowania dziecka.

Więcej szczegółów


950,00 zł brutto

Mówiąc inaczej  najlepiej dokonać diagnozy mowy  dziecka w sytuacji  jego naturalnej aktywności językowej , kiedy bawiąc się np. z rodzicem lub logopedą dziecko mówi " samo od siebie", a logopeda  wsłuchując się w jego wypowiedzi ocenia  opanowanie mowy i języka na wszystkich jego poziomach ( fonetyczno- fonologicznym – artykulacja i różnicowanie opozycji fonologicznych, semantycznym – słownictwo, morfologicznym – odmiana wyrazów i budowa nowych wyrazów, syntaktycznym – posługiwanie się zdaniem).

Celem diagnozy jest określenie "wieku rozwojowego" dziecka w zakresie wszystkich w/w poziomów języka w odniesieniu do jego wieku metrykalnego ( chronologicznego, biologicznego). Wiek rozwojowy jest bazą do zaprogramowania  stymulacji lub ( i) terapii.  Mowa i komunikacja językowa nie rozwijają się jednak nigdy "w próżni", ale zależne są od poziomu rozwoju wszystkich pozostałych funkcji poznawczych dziecka, których poziom rozwoju należy rzetelnie zdiagnozować , określić " wiek rozwojowy" każdej z tych funkcji oraz zaprogramować stymulację lub ( i) terapię. Uszczegóławiając  diagnozie  również podlegają:
–        sprawność motoryczna  i manualna
–        spostrzeganie wzrokowe
–        percepcja słuchowa
–        zabawa
–        zachowania społeczne i emocje
–        lateralizacja
–        pamięć
–        naśladownictwo
Zestaw zawiera:
Pomoce specjalistyczne (  do wykorzystania  również w terapii):
1.Sprawdź jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi. Wyd. ES
2.Karty badania logopedycznego wyd. Apex
3. Duże  plansze tematyczne: kuchnia,  pokój, łazienka, ulica, sklep.
4.Zestaw zdjęć przedstawiających   czynności np. śpi, je, pije, stoi, jedzie, gotuje, czyta, pisze, idzie itd.
5.  Zestaw Przeciwieństwa. Karty ćwiczeń. E. Wianecka, W. Zuziowa zawierający obrazki przedstawiające przedmioty w/g opozycji  np.mały: duży, brudny: czysty, zimny: ciepły oraz obrazki z  przedmiotami, którym można przypisać następujące cechy: mokry, brzydki, gruby, zielony, czerwony  itp.
6. Zestaw Pytam i odpowiadam. Karty ćwiczeń. E. Wianecka
7. Zestaw Przyimki. Karty ćwiczeń. A. Wianecka
8.  Kocham mówić. Historyjki  obrazkowe  z tekstami.  J. Cieszyńska.
9. Próby do badania kinestezji artykulacyjnej, zakresu pamięci  słuchowej, analizy i syntezy głoskowej  stosownie do przedziału wiekowego.
Inne
10.  Plastikowy  kubek i  łyżeczka.
11. Plastikowe przedmioty przedstawiające  owoce.
12. Klocki w  pojemniku.
13.Zabawki:  lalka, piłka, auto, pies, kot, koń, mysz,  krowa.
14. Kukiełki : pan, pani, chłopiec, dziewczynka.
15. Próby do badania kinestezji artykulacyjnej, zakresu pamięci  słuchowej, analizy i syntezy  głoskowej  stosownie do przedziału wiekowego.

Normy dla poszczególnych etapów rozwojowych w zakresie  rozumienia i użycia języka ( mowy biernej i czynnej) oraz artykulacji.


Wiek dziecka

Umiejętności dziecka

12 miesięcy

1. Podawanie zabawki na polecenie
poparte gestem.
2. Rozumienie prostych wypowiedzi językowych.
3. Wypowiadanie samogłosek w sylabach i
w celu przekazania znaczeń.

18 miesięcy

1. Podawanie zwierzątek nazywanych
wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi.
2. Reagowanie na własne imię.
wypowiadanie kilku wyrazów.
3. Powtarzanie słów dwusylabowych.

24 miesiące

1. Łączenie 2 wyrazów w wypowiedziach.
2. Powtarzanie usłyszanych wyrazów.
3. Używanie czasowników, przymiotników,

przysłówków, zaimków i przyimków.

30 miesięcy

1. Podejmowanie dialogu z kukiełką
2. Liczenie do trzech.
3. Odpowiadanie na pytania do ilustracji.

36 miesięcy

1. Opowiadanie historyjki obrazkowej.
2. Wypowiadanie i wydawanie poleceń.
3. Odpowiadanie na pytania "dlaczego?"


4 rok życia

1.W mowie dziecka pojawiają się głoski dziąsłowe sz, ż, cz, dż.
2.Całkowicie zanikają  wcześniejsze zmiękczania spółgłosek.
3.Całkowicie ukształtowane jest  rozróżnienie artykulacyjne pomiędzy głoskami s,z, c, dz i ś,ź, ć, dź.
4. Z wyjątkiem głoski r  wszystkie głoski polskiego systemu fonetyczno- fonologicznego  ( na 45 ważnych dla artykulacji) są wypowiadane  prawidłowo.
5. Głoska r może być zastępowana jedynie   przez prawidłowe L
6.W dalszym ciągu wzbogaca się słownictwo.
7.Intensywnie rozwija się zdolność narracji, która jest silnie związana z pamięcią symultaniczno - sekwencyjną i 
lewopólkulowymi umiejętności takim jak: tworzenie, powtarzanie i zapamiętywanie sekwencji.

 8. Kształtuje się umiejętność nazywania  związków przyczynowo- skutkowych i ( lub) relacji czasowych, co  stanowi podstawę do łączenia zdarzeń i wyrażania tego językowo.

10.Dobrze opanowane są wyrażenia przyimkowe nazywające relacje przestrzenne.

5 rok życia

1.Doskonalą się wcześniej zdobyte umiejętności.
2. Oprócz zdań nazywających ( etykietujących) poszczególne fragmenty rzeczywistości , następuje porządkowanie zdań w określone spójne sekwencje i łączenie ich w spójne struktury, składające się   z 2, 3 lub większej liczby zdań.
3.Kształtuje się wiedza metajęzykowa ( dzieci zaczynają bawić się słowami, potrafią rymować, dostrzegają różnego rodzaju niuanse językowe, zauważają wieloznaczność wyrazów oraz fakt, że istnieją obce języki.
5. Pojawia się głoska r.

6 rok życia

1.Pojawiają się inne środki stylistyczne np. porównania i coraz liczniejsze określenia.
2. Występują już wszystkie części mowy, kategorie gramatyczne i schematy składniowe polszczyzny.
3. Ostatecznie kształtuje się system fonetyczno- fonologiczny ( w tym również kinestezja artykulacyjna oraz sylabowo- głoskowa analiza i synteza słuchowa).


Uwaga! Proces rozwoju językowego wraz z końcem 6 roku życia w podstawowym wymiarze dobiega końca.

Jak  przeprowadzić badanie stosownie do wieku metrykalnego dziecka:
0- 12 m. życia
Diagnosta bada odruchy noworodka ( ich wygasanie i powstawanie nowych), sprawdza budowę artykulatorów, wrażliwość twarzy noworodka na dotyk, ułożenie szczęk, oddychanie, ułożenie języka w jamie ustnej. – Pomoc Sprawdź jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocni- czymi.  
12 m. życia
Diagnosta stawia na stole  lalkę, auto,  piłkę i klocki. Wyciąga rękę do dziecka i mówi: podaj lalkę, podaj auto, podaj piłkę, podaj klocki. Pyta: gdzie  w pokoju jest: lampa, gdzie jest mama, gdzie jest tata, gdzie jest okno itp.
Następnie diagnozujący kołysze  lalkę mówiąc onomatopeję: aaaa. Podaje dzieku kołysaną zabawkę i obserwuje jego zachowanie ( czy dziecko naśladuje zademonstrowaną przez diagnozującego czynność?) Diagnozujący demonstruje również karmienie  lalki mówiąc : am am , podaje dziecku zabawkę i obserwuje czy dziecko potrafi naśladować karmienie.
18 m. życia
Diagnozujący  stawia na stole zwierzątka:  kotka, myszkę, pieska i konika  i mówi : podaj kotka (  onomatopeja: miau), podaj myszkę ( pi,pi), podaj pieska ( hau, hau), podaj konika ( iha- ha)  itd.
Kiedy dziecko bawi się zabawkami diagnozujący głośno wypowiada  imię dziecka lub mówi głośno: mama, tata, auto, lala  i obserwuje reakcję dziecka tzn. czy reaguje właściwie np. odwróceniem  czy podniesieniem głowy, skierowaniem spojrzenia i powtórzeniem  usłyszanych słów.
24 m. życia
Diagnozujący na oczach dziecka  bawi się lalką  i  mówi: lala am/ lala je, a następnie pyta : co robi lala?  Jeśli badający demonstruje zabawę autem naśladując ( mówiąc) : auto brum, brum/ auto jedzie - pyta : co robi auto?
Podobnie postępuje z misiem mówiąc: miś robi hop hop/ miś idzie lub miś robi mmmmm/ miś mruczy i zadaje pytanie: co robi miś ?lub jak mruczy miś?

Następnie diagnozujący pokazuje dziecku atrapy pokarmów i nazywa je równocześnie podając je dziecku do ręki i czeka na spontaniczną reakcję dziecka. 
Diagnozujący pokazuje dziecku zdjęcia z osobami wykonującymi różne czynności np. je, śpi, pije, stoi, jedzie, gotuje, pisze, idzie, czyta. Następnie pyta: Co robi osoba przedstawiona na obrazku ( zdjęciu) ( pan, pani, dziecko)?

Diagnozujący pokazuje dziecku obrazki przedstawiające przedmioty w/g różnych opozycji: mały- duży, brudny- czysty, zimny-ciepły oraz obrazki dobrane w/g określonych cech np. mokry, brzydki, gruby, zielony, czerwony i pyta: jaki?, jaka?, jakie?( czyli  pyta o cechy tych przedmiotów).
– Diagnozujący  w trakcie badania zwraca szczególną uwagę na użycie przez dziecko takich zaimków jak: tu, tam, oraz przyimków takich jak: na, do, w. Bardzo pomocne jest zanotowanie spontanicznego użycia tych części mowy.
30 m. życia
–  Badający podaje dziecku do rączki jedną kukiełkę. Drugą kukiełką porusza inicjując dialog np.: Cześć/ dzień dobry. Jak masz na imię? Co robisz? Itp.
–  Badający układa przed dzieckiem trzy klocki i liczy: jeden, dwa, trzy, dotykąjac palcem każdego klocka.   Następnie badający układa przed dzieckiem następne trzy klocki i zachęca do policzenia.
– Badający układa przed dzieckiem historyjkę obrazkową np. "Ola kupuje lody," pokazując palcem każdy obrazek. Następnie pyta dziecko: Co robi Ola?
36 m. życia
– Badający kładzie na stole ( biurku) ilustrację kuchni,  pokoju, ulicy, łazienki Pokazuje  przedstawione  na planszach przedmioty i osoby i pyta: Co to?, Kto to?, co robi?
– Badający daje dziecku do ręki misia i stawia dziecko twarzą do krzesełka ( dostępnego w gabinecie)    i wydaje następujące polecenia:  misiu siedzi na krzesełku,  misiu siedzi za krzesełkiem, misio siedzi przed krzesełkiem, misiu siedzi obok krzesełka. 
Następnie zachęca dziecko do zmiany ról czyli dziecko wydaje polecenia, a badający wykonuje ćwiczenie.
– Badający pokazuje dziecku obrazki przedstawiające smutną dziewczynkę lub smutnego chłopca oraz wesołą dziewczynkę i wesołego chłopca i pyta: dlaczego  chłopiec/ dziewczynka jest smutna ( płacze), dlaczego chłopiec/ dziewczyna jest wesoła( śmieje się).
4  i 5 rok życia
W celu zbadania artykulacji badający prosi dziecko o nazywanie obrazków zawierających wszystkie głoski języka polskiego w nagłosie, śródgłosie i wygłosie oraz bada zakres pamięci sluchowej.
6 rok życia
Badający sprawdza kinestezję artykulacyjną, pamięć słuchową oraz analizę i syntezę głoskową.

Uwagi!
1.Przed rozpoczęciem badania należy  bardzo dokładnie przestudiować zawartość merytoryczną pomocy specjalistycznych.
2.Oprócz współtowarzyszących mowie procesów psychicznych z rozwojem mowy wiąże się wiele  specyficznych funcji, które również muszą zostać zdiagnozowane np. budowa i  sprawność aparatu mowy ( praksja oralna), oddychanie, fonacja, zgryz.
3.Skład pakietu może ulegać zmianie stosownie do dostępności pomocy na rynku. Zawsze jednak dobór pomocy uwzględniać będzie ich  aspekt i przydatność merytoryczną.

Zestaw został opracowany w oparciu o pozycje:
1. Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka.Od noworodka do 6 roku życia. Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo.
2. Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka  od 4. do 36. miesiaca życia.,Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo.
3. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska.,Jagoda Cieszyńska
4. Metody wywoływania głosek. Jagoda Cieszyńska
5.Sprawdź jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi. E.Stecko.

oraz doświadczenia zespołu diagnostyczno- terapeutycznego P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne w Radomsku i Jastrzębiu Zdroju.

W  w/w  pozycjach znajdzie Zainteresowany wszystkie bardziej szczegółowe opisy i informacje.

UWAGA.
Skład i cena zestawu może ulec zmianie stosowanie do dostępności pomocy. Zawsze jednak dobór pomocy będzie uwzględniać ich aspekt i przydatność merytoryczną.
----
Cena przesyłki ustalana indywidualnie 
Przed zamówieniem zapytaj o termin realizacji 
Termin realizacji zamówienia od 24h do 14 dni roboczych

Brak komentarzy od klienta w tym momencie.

Only registered users can post a new comment.

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

KONTAKT


P.W.D. APEX
ul. Kopernika 12, Strzałków
97-500 Radomsko
woj. Łódzkie, Polska


Nasi konsultanci odpowiedzą na Państwa pytania od poniedziałku do piątku w godz 8:00-16:00


tel.:(44) 685-38-01

tel.:(44) 685-32-09

fax.:(44) 685-32-20


e-mail: biuro@pwdapex.pl,

zamowienia@pwdapex.pl,

apex@pwdapex.pl